IMG_2481Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-8 år, samt gravide. Barnas Stasjon er et lavterskeltiltak som skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Vi tilbyr et trygt møtested for barnefamilier der barnets fysiske og psykiske helse, utvikling og velferd står i fokus.

Barnas Stasjon er et konsept som eies av Blå Kors Norge. Det finnes pr. i dag seks stasjoner i Norge. Alle har en kjerneaktivitet som skal gjenspeile hva Barnas Stasjon er og hvordan vi tenker. Tilbudet er likt og gjenkjennbart, rommer ulike lokale tilpasninger.

Barnas Stasjon Trondheim
Barnas Stasjon er et by-omfattende tiltak og er lokalisert i Trondheim sentrum for på den måten å være et supplement til allerede etablerte tiltak i kommunen. Barnas Stasjon satser på høy aktivitet og er et hus som rommer ulike tilbud for familier i målgruppen, og er regnet inn som et av de gode  forebyggende tiltakene  kommunen benytter seg av i sin tiltakskjede. Familiene følges systematisk opp og trener både på foreldrefunksjonen og på å mestre egen rusmiddelavhengighet. Vi driver også barsel- og gravidgrupper i samarbeid med Ressursteamet ved Midtbyen Helsestasjon. Slik blir Barnas Stasjon et sted å oppsøke i livsfaser med utfordringer hvor familiene trenger ekstra støtte i hverdagen.

 Barnas Stasjon som en forebyggingsarena
Barnas Stasjon skal sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. I tillegg tilbyr vi et trygt møtested for barnefamilier der barnets helse, utvikling og velferd står i fokus. Gjennom å følge barn over tid håper vi å kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. Barnas Stasjon vil således være et virkemiddel for å sikre at barn, så langt det er mulig, skal vokse opp i eget hjem, og eget nærmiljø.

Barnas Stasjon tilbyr et miljø hvor profesjonelle og frivillige i dialog med foreldre og eventuelt aktuelle involverte hjelpeinstanser, tilrettelegger tiltak som er tilpasset barnets utviklingsnivå og familiens funksjonsnivå, og som styrker familienettverket.

På Barnas Stasjon skal det arbeides med informasjon og bevisstgjøring rundt psykiske vansker og rusproblematikk i kombinasjon med omsorgsrollen. Gjennom våre tiltak ønsker vi å styrke foreldrekompetansen og samspillet i familiene. Av våre tiltak, kan vi bl.a. nevne: gravidgruppe, COS- gruppe, barselgrupper, barnegrupper, pappagruppe, samvær mellom foreldre og barn, ferietilbud og lavterskel-/nettverkstiltak.